© 2019 MAYEPHOTO

LARGE OUTDOOR AD


MAYEPHTO 家具摄影设计

户外广告/海报招贴

MAYEPHOTO拥有国际化视野和标准

MAYEPHOTO 帮助家具企业从零开始,从拍摄第一张图片开始,我们都会考虑如何应用到后期及设计,如户外广告,海报等,我们不仅仅是进行简单的家具摄影,而且对这些图片的运用和设计,结合家具企业营销的不同需求,有更快,更好的解决方案。

客户案例

 

                            CUSTOMER / New World China Land       ©MAYEPHOTO

 

  CUSTOMER / Subway China      ©MAYEPHOTO

 


版权所有 ©️ 2019MAYEPHOTO